نقاشی از صنایع دستی استان اصفهان
با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در زمان شاه عباس...ادامه»