تاریخچه استان چهارمحال و بختیاری
به علت وجود رشته کوه های بلند زاگرس که سراسر استان را...ادامه»