مراسم تبرک انگور در اصفهان
انگور براى آشوريان، مانند گندم، ارزش غذايى بسيارى...ادامه»