مجتمع تفریحی باری در ارومیه
مجتمع گردشگری باری مجموعه‌ای اقامتی، درمانی، ورزشی،...ادامه»