گنبد مدور مراغه
برج مدور از بناهای ساخته‌ شده در دوره سلجوقیان در شهر...ادامه»