تاریخچه استان آذربایجان غربی
آثار به دست آمده از تپه های باستانی مانند: تپه حسنلو،...ادامه»