معرفی کلی استان سمنان
استان سمنان با وسعتی در حدود 97,491 کیلومتر مربع، هفتمین...ادامه»