حضور بیش از حد گردشگران در ابیانه و مشکلات آن
روستای تاریخی ابیانه بافت تاریخی‌ اش را در مساحتی به...ادامه»