اقوام و زبان ساکن در استان قم
مردم قم جزو ساکنین اولیه و یکی از شاخه های اقوام آریایی...ادامه»