خلیج فارس به لحاظ موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی سرشار...ادامه»