دره مایان مشهد
دره مایان شامل روستاهای گلستان، حصار، مایان علیا،...ادامه»