دره دهبار مشهد
دره دهبار در فاصله 14 کیلومتری از شهر طرقبه در دامنه...ادامه»
دره مایان مشهد
دره مایان شامل روستاهای گلستان، حصار، مایان علیا،...ادامه»