دروازه درب کوشک قزوین
از دیرباز ساختار شهر قزوین به گونه ای بود که هشت دروازه...ادامه»