دریاچه سد کینه ورس ابهر
سد کینه ورس در استان زنجان و در فاصله ۱۴ كیلومتری...ادامه»