سراب کوثر که نام دیگر سراب قروه است دریاچه ای است در...ادامه»