شیمبار شیمبار یا شیرین بهار، مرز میان استان خوزستان و...ادامه»