باران خواهی مردم در خراسان رضوی
از قدیم، خراسان منطقه ای کم آب و خشک بوده است به طوری که...ادامه»