شکل شاه آمل
شاه آمل اثری تاریخی است که در جنوب شهر آمل قرار دارد و...ادامه»