مسجد جامع قیدار خدابنده
مسجد جامع قیدار خدابنده در ضلع شرقي بقعه قيدار نبي (ع)...ادامه»