روستای تاریخی ماسوله
ماسوله در ضلع شرقی یکی از رشته کوه های تالش قرار دارد....ادامه»