سموش روستایی است در رحیم اباد و رحیم‌آباد شهری است در...ادامه»