مسجد گوهرشاد مشهد
بانی این مسجد گوهرشاد آغا ملکه نیکوکار و خیراندیش و...ادامه»