اسامی روستاهای شهرستان روانسر اسامی روستاهای روانسر...ادامه»
روستای شبانکاره / روستای زیبا در روانسر
روستای شبانکاره بخش شاهو شهرستان روانسر به عنوان...ادامه»