معرفی کلی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی با وسعتی معادل 28,434 کیلومتر مربع در...ادامه»