معرفی کلی استان همدان
در حال حاضر استان همدان با وسعتی بالغ بر 19,368 کیلومتر...ادامه»