معرفی کلی استان کرمانشاه
استان کرمانشاه با مساحتی بالغ بر 25,009 کیلومتر مربع،...ادامه»