دره اندیشش / روستای اندیشش چناران
اندیشش روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چناران...ادامه»