دخمه فقرگاه مهاباد
در نزدیکی شهر مهاباد از دوران حکومت مادها دخمه ای به...ادامه»