امامزاده کهریز خرمدره
امامزاده کهریز خرمدره که در روستای سوکهریز قرار دارد،...ادامه»