کاخ شهرستانک ناصر الدین شاه
در محور کرج - چالوس، در قسمت شمال شرقی سد امیر کبیر (سد...ادامه»