روستای کاکره
روستای کاکره قاینات یکی از مناطق تفریحی بسیار سرسبز و...ادامه»