روستای اندرخ / روستایی در جاده کلات
اندرخ روستایی است خوش آب و هوا از حومه تبادکان که در...ادامه»