اسامی روستاهای شهرستان زنجان اسامی روستاهای زنجان...ادامه»
قزل اوزن یکی از بلندترین رودخانه های ایران
قزل اوزن جز یکی از طولانی ترین رودخانه های ایران بمشار...ادامه»
بزرگترین گنبد آجری جهان / گنبد سلطانیه
گنبد سلطانیه که مقبره الجایتو است در شهر سلطانیه زنجان...ادامه»
اقوام و زبان استان زنجان
ساکنین استان زنجان را اقوامی از آریایی ها، گرجی ها و...ادامه»