ارگ کلاه فرنگی بیرجند
ارگ کلاه فرنگی بیرجند در حاشیه خیابان شهید مطهری...ادامه»