مسجد تاریخانه دامغان
مسجد تاریخانه سمنان در جنوب شرقی دامغان واقع شده و یکی...ادامه»