مکان های دیدنی استان کرمان اگرآن زلزله مهیب نبود،...ادامه»