معرفی بادگیر ۲ طبقه ای خانه آقازاده ابرکوه (ابرقو)
بادگیر دو اشکوبه ای یا دو طبقه ای خانه آقازاده واقع در...ادامه»