امامزاده سید مرتضی کاشمر
بارگاه منور امامزاده سید مرتضی در فاصله 5 کیلومتری...ادامه»