آیین مراسم سیزده به در خراسان رضوی
برخی مردم خراسان روز سیزده فروردین را نحس می دانند و بر...ادامه»