آرامگاه امامزاده زیدالکبیر ابهر
از زیارتگاه های معتبر و معروف اهالی ابهر و حومه،...ادامه»