شعربافی در خراسان رضوی
در فرهنگ فارسی شعر به معنای موی انسان یا حیوان است و به...ادامه»