موزه شهدای گمنام زنجان
موزه شهدای زنجان که در منزل مسکونی مرحوم علی اکبر خان...ادامه»