معرفی کلی استان خوزستان
در حال حاضر استان خوزستان با مساحتی بالغ بر 64,055...ادامه»