کاخ صفی آباد بهشهر
کاخ زیبای صفی آباد که در بالای کوهی رو به شهر بهشهر در...ادامه»