سنگ تراشی و قلم زنی روی سنگ در خراسان رضوی
سنگ تراشی و قلم زنی روی سنگ، یكی از صنایع و فنون كهن...ادامه»