موقعیت اجتماعی و اقتصادی استان یزد
استان یزد از دیر باز منطقه ای صنعتی بوده و صنایع آن به...ادامه»