مجموعه تاریخی طاق بستان که در شمال شرقی شهر کرمانشاه...ادامه»
پارک جنگلی طاق بستان که در کنار مجموعه تاریخی طاق...ادامه»