با پشت سر گذاشتن دو سوم جادۀ هزار در قلب منطقۀ البرز...ادامه»