آش غوره کردستان + طرز تهیه
آش غوره یکی از آش های محلی استان کردستان و منطقه بیجار...ادامه»