خورش ساك یکی از خورش های سنتی استان گلستان است که به...ادامه»